Od 9 marca 2016 roku rozpoczęliśmy swoją działalność na rzecz naszych podopiecznych i lokalnego środowiska. Jesteśmy młodą organizacją pozarządową, która prężnie się rozwija, aktywnie działa w swojej gminie, z sercem angażuje się w pracę na rzecz swoich podopiecznych oraz prowadzi wszechstronne działania na rzecz przełamywania barier niepełnosprawności w najbliższym środowisku. Naszym celem jest prowadzenie takich działań, aby dzieci chore i niepełnosprawne były postrzegane jako wspaniałych,  szczęśliwych i pełnowartościowych ludzi.

Celami Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin z terenu gminy Nawojowa i sąsiednich gmin,
 2. wsparcie i pomoc osobom starszym, samotnym,
 3. integracja środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza lokalnych placówek i organizacji kulturalno-oświatowych w pracę na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych,
 4. podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 5. pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności lokalnej w celu pomocy na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych,
 6. podejmowanie działań na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska,
 7. organizowanie imprez kulturowych jednoczących środowisko rodzin dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z problemami zdrowotnymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością lokalną,
 8. utrzymywanie kontaktów oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 10. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 11. propagowanie i upowszechnianie krajoznawstwa, sportu i turystyki oraz pożytecznego
  i twórczego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 12. prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, edukacyjną, sportową, rekreacyjną i towarzyską,
 13. propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych w lokalnym środowisku,
 14. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój edukacji,
 15. współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nawiązywanie z nimi kontaktów,
 16. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
 17. wspieranie, prowadzenie, organizowanie akcji charytatywnych, społecznych, w tym zbiórek publicznych,
 18. pokonywanie barier niepełnosprawności w społeczeństwie lokalnym,
 19. profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań integracyjnych i okolicznościowych,
 2. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,
 3. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży: muzycznych, plastycznych, artystycznych, teatralnych,
 4. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej poprzez organizowanie wyjazdów, wycieczek, warsztatów, prelekcji,
 5. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 6. wydawanie folderów, broszur, czasopism związanych z celami Stowarzyszenia,
 7. działalność rozrywkową, rekreacyjną, ekologiczną,
 8. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 9. organizowanie kiermaszów, wystaw, koncertów,
 10. organizowanie warsztatów terapii zajęciowej,
 11. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 12. promocję i organizację wolontariatu,
 13. działanie na rzecz profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.