Stowarzyszenie wzięło udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Nawojowa i otrzymało kwotę 1500 zł. na realizację zadania. Pod nazwą „ Nawojowska Paraolimpiada” dnia 26 czerwca 2016r. na stadionie sportowym w Nawojowej zorganizowano imprezę sportowo – rekreacyjną z udziałem 31 dzieci chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy Nawojowa. Głównym celem realizowanego zadania była dbałość o wszechstronny rozwój sportowy dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, propagowanie idei wolontariatu na rzecz potrzebujących oraz szeroko pojęta integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w lokalnym środowisku. Patronat nad imprezą sportowo – rekreacyjną objął wójt gminy Nawojowa – dr inż. Stanisław Kiełbasa. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali przedstawiciele zarządu stowarzyszenia: Małgorzata Homoncik, Krystyna Nosal, Małgorzata Ogórek, Irena Baran, Magdalena Szkaradek. Zarząd odpowiadał za sprawne, atrakcyjne i rzetelne przeprowadzenie zadania. W trakcie imprezy nad bezpieczeństwem dzieci, członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości czuwali Ratownicy Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego oraz Strażacy z OSP Nowy Sącz – Biegonice. Dzieci mogły przymierzać strój strażaka, obejrzeć sprzęt gaśniczo- ratowniczy a nawet polewać boisko sportowe z węża strażackiego. Członkowie stowarzyszenia wspólnie z wolontariuszami przygotowali 10 RUND SPORTOWYCH, dostosowanych do predyspozycji psychofizycznych i możliwości zdrowotnych dzieci. Rundy uwzględniały m.in. toczenie kuli po wyznaczonym torze, łowienie rybek w basenie z wodą, układanie budowli z klocków gumowych, rzuty, chwyty, biegi np. z wiaderkiem wody. Na prawidłowym przebiegiem Paraolimpiady czuwały Kinga Tokarczyk i Edyta Sochaj. Dla dzieci mniej sprawnych czy szybko męczących się przygotowano punkt artystyczno – sportowy, w którym wykonywały prace plastyczne pod okiem Roberta Janusa.

Dzieci przystępowały do zadań z wielką radością i  zaangażowaniem. Musiały przejść wszystkie rundy, aby w pełni zasłużyć na nagrody. Każdy uczestnik Paraolimpiady otrzymał „Dyplom Mistrza Olimpijskiego”, medal olimpijski, nagrody rzeczowe oraz upominki od sponsorów. W trakcie Paraolimpiady wszystkim dzieciom, a zwłaszcza tym z dużą niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, towarzyszyli w formie wsparcia i asekuracji wolontariusze NGW. Zostali oni wcześniej przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy i umiejętności udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej.

W gminie Nawojowa idea wolontariatu nabiera coraz większego znaczenia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W tego typu imprezie sportowej wolontariat na rzecz dzieci niepełnosprawnych jest niezbędny. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem około trzydziestu wolontariuszy; młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz osób dorosłych.

Impreza sportowo – rekreacyjna „ Nawojowska Paraolimpiada” została zorganizowana w  gminie Nawojowa po raz pierwszy i dla tak dużej grupy dzieci chorych i niepełnosprawnych. Istotne jest podejmowanie działań mających na celu kształtowanie postaw pro sportowych i ich rozwój wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rozpowszechnianie wśród nich kultury fizycznej i sportu, ćwiczenie motywacji do przezwyciężania trudności i przełamywania barier niepełnosprawności. Ważna jest też integracja wszystkich osób z problemami zdrowotnymi i różną niepełnosprawnością w lokalnym środowisku. Takie właśnie cele przyświecały temu zadaniu. Członkowie Stowarzyszenia bardzo odpowiedzialnie podeszli do realizacji tego zadania. Sprawili, że dzieci chore i niepełnosprawne poczuły się szczęśliwe, dowartościowane i przekonane, że potrafią zdobywać medale sportowe jak ich zdrowi rówieśnicy. Na wszystkich uczestników spotkania czekał pyszny poczęstunek i grill przygotowany przez rodziców – członków Stowarzyszenia.

Gorąco i serdecznie dziękujemy Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy Nawojowa, Dyrektorowi GOK- u, Ratownikom Medycznym Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, Strażakom OSP Nowy Sącz – Biegonice oraz sponsorom za pomoc i wsparcie przy realizacji zadania.